Polityka jakości


POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA   ŚRODOWISKOWEGO

NZOZ DOKTOR udziela świadczeń zdrowotnych dbając o ich stałą wysoką jakość. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych  świadczeń opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i ISO 14001. Dążymy do świadczenia najwyższej jakości usług wobec Pacjenta, do najwyższej jakości pracy i samodoskonalenia się naszych Pracowników jak i najwyższej jakości w relacjach Organizacji jako Pracodawcy wobec jej Pracowników. Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej działalności, deklarujemy:

 • wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001,
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur,
 • ciągłą poprawę działań środowiskowych,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw,
 • minimalizowanie zużycia substancji niszczących warstwę ozonową,
 • gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zachęcanie dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju,
 • szkolenie Pracowników celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu na stan środowiska.

Kierownictwo NZOZ DOKTOR dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości i środowiska przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka jakości i środowiska jest znana wszystkim pracownikom NZOZ DOKTOR  oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe i programy środowiskowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Kierownictwo.

Zatwierdził Kierownik NZOZ  DOKTOR: Joanna Rogowska,  Jacek Majos

Łódź, dn 12.05.2014r.